Genre

NORWEGIAN:] Denne bloggen kan sies å tilhøre sjangeren naturprosa, det som på engelsk kalles nature writing. Det er en utpreget blandingssjanger – gjerne en krysning av friluftslivsfortelling, villmarksberetning, landskapsskildring, dagbok, selvbiografi, økokritikk, naturfilosofi, naturhistorie og det naturvitenskapelige essay. En naturprosa-tekst gjør vanligvis bruk av en kombinasjon av objektive og subjektive uttrykksmidler, og er fremfor alt berettende. Det er en type fortelling hvor egne presise og detaljerte beskrivelser av naturen gjerne suppleres med saklig naturvitenskapelig stoff, som i tillegg får et videre perspektiv gjennom samfunnskritikk og dypt personlige synsvinkler. Det er denne typen spennende potpurri jeg prøver å få til i bloggen min.

[ENGLISH] This blog belongs to the genre nature writing, which is a hybrid genre – often a mixture of an outdoor-life narrative, wilderness tale, landscape description, diary, autobiography, ecocriticism, nature philosophy, natural history, and the natural science essay. A text of nature writing usually combines objective and subjective means of expression, first and foremost in the form of a narrative. It is a type of story-telling in which precise and detailed descriptions of nature tend to be supplemented by matter-of-fact material from natural science, which is given a wider perspective by way of social criticism and deeply personal views of life. This sort of exciting hodgepodge is what I hope to create in my blog.